Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

 Про кафедру

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

Навчально-методичну та науково-дослідницьку роботу кафедри забезпечують 41 працівник. Із них: 11 кандидатів наук, 30 старших викладачів, 2 аспіранта, 10 методистів науково-методичних лабораторій.

Робота кафедри суспільно-гуманітарної освіти спрямована на реалізацію проблеми: "Соціокультурна компетентність як складова професійної конкурентноспроможності педагога".

 

Забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти педагогів, підвищення їх особистісної та професійної компетентності відбувається з врахуванням вимог державної та регіональної політики в галузі освіти через:

 • Забезпечення випереджувального характеру навчання дорослих, формування у педагогів готовності до швидкого реагування на зміни, спроможності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, технологій в курсовий та міжкурсовий період;
 • Надання різноманітних освітніх сервісних послуг (предметно-методичних, експертних, моніторингових, маркетингових, консалтингових);
 • Впровадження нових освітніх технологій організації навчального процесу дорослих, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, хмарних технологій тощо;
 • Науково-методичний та організаційний супровід у проведенні конференцій, семінарів, нарад, майстер-класів, педагогічних майстерень, методичних фестивалів-презентацій, кластерів, запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного процесу в опорних ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ області.
 • Навчальний процес з дорослими зорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвитку рефлексії та креативності вчителя, залученню кращих педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі в розробці творчих проектів та їх реалізації.
 • Науково-дослідницька діяльність кафедри спрямована на проведення фундаментальних пошукових і прикладних наукових досліджень з актуальних питань розвитку освіти.

Науково-методичне забезпечення інноваційної державної та регіональної освітньої політики є основним завданням співробітників кафедри, що сприяє виконанню не лише традиційних функцій – освітньої, інформаційної, консультативної, а й нових функцій – дослідницької, проектувальної, експертної.

Організація науково-методичної роботи кафедри ґрунтується на аналізі результативності навчально-виховного процесу, діагностиці запитів і потреб педагогів, рівня їхньої професійної компетентності, координації різних форм підвищення кваліфікації тощо. Система науково-методичної роботи кафедри спрямована на задоволення потреби вчителів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон’юнктури ринку педагогічної праці, що є ефективним мотивуючим фактором.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Здійснюючи навчальну, науково-дослідницьку та науково-методичну діяльність працівники кафедри ПЛІДНО СПІВПРАЦЮЮТЬ із:
 • Районними (міськими) методичними кабінетами Одеської області;
 • Науковими підрозділами ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;
 • Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
 • Всеукраїнським методичним центром Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (м. Дніпро);
 • Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова;
 • Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського.
 • Налагоджена співпраця кафедри з громадськими організаціями:
 • Всеукраїнською Спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти (м. Київ);
 • Всеукраїнською Асоціацією вчителів суспільствознавчих дисциплін «Нова Доба» (Львів);
 • Громадською організацією «Освітній простір» (м. Київ);
 • Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція і розвиток» (м. Київ);
 • Одеською Обласною Групою Медіації;
 • Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Національна Організація Скаутів України».
 • Продовжується співпраця кафедри на міжнародному рівні з:
 • Австрійським бюро КультурКонтакт у рамках австрійсько-українського проекту «Соціокомунікативна компетентність педагога»;
 • Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія), Національною академією державного управління при Президентові України та
 • Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»;
 • Міжнародним фондом «Відродження» у рамках проекту «Культура добросусідства»;
 • Міністерством освіти і науки Республіки Молдова, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Республіки Молдова та Кишинівським інститутом педагогічних наук;
 • Інститутами післядипломної педагогічної освіти Республіки Болгарія (м. Варна, м. Габрово).